โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
จังหวัดหนองบัวลำภู...ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำ
.
เพชรมณีรัตน์ นามบุตร
แอดมินโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

ยุพาภรณ์ วรสิทธิ์
โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
จริยา เขียนจูม
โรงเรียนบ้านหนองกุง
ปรียานุช แคนติ
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์
ฉันทนา โวลา
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
ชไมพร บุตรดี
โรงเรียนบ้านภูพานทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดินทรายอ่อน
สังกัด   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ที่อยู่   133 หมู่๖บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ๑๓๓ ม.๖ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 88.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดินทรายอ่อน 17.028589 , 102.336517

ภาพโรงเรียน

 


กาญจนา พวงพันธุ์
แอดมินเขต สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านเนินขวาง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดสร้างบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net