โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
กีรติกา บ่อคำ
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)

ประภัสสร แสงศิลา
โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้
ศิริพล นาเมฆ
โรงเรียนบ้านห้วยคอม
นรินทร์ ชะนะพจน์
โรงเรียนบ้านนาจาน
จีระพรรณ วิณโรจน์
โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
ประภาภรณ์ โคตรสำราญ
โรงเรียนบ้านทองสาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ 1 บ้านโคกกว้าง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 หมู่ 1 บ้านโคกกว้าง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 70.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net