โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ)
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
วิรุฬห์รักษ์ วิภาทิน
แอดมินโรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ)

สมจิตย์ ศรีมังคละ
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
โสภาวดี พลอาษา
โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
ประพันธ์ พันธ์คำเกิด
โรงเรียนบ้านนาป่าน
จุฬาลักษณ์ เชื้อเวียง
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วาสนา ไหมมี
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ประวิตร (หนองบ่อ)
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   หมู่ที่2 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 78 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่2 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 60.66%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ประวิตร (หนองบ่อ) ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนวัดสร้างบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net