โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
จารุวรรณ แก้วฉิมพลี
แอดมินโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย

วราภรณ์ ทุมโยมา
โรงเรียนบ้านวังยาว
ปรียาภรณ์ ลัมนา
โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ
นวลละออ เคียงวงศ์
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ
สุภาพรรณ เศรษฐแสงศรี
โรงเรียนบ้านนาทราย
นวพร สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   500 หมู่1 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   500 หมู่1 ถนน เซกาเหล่าหลวง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
27 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 60.66%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net