โรงเรียนบ้านบ่อพนา
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
บุญมา ฤกษ์ชัย
แอดมินโรงเรียนบ้านบ่อพนา

สุพิชญา พันธ์เดช
โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ
ประภาภรณ์ มลารัตน์
โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
ธัญลักษณ์ องอาจ
โรงเรียนบ้านโคกสวาง
ศิริลักษณ์ ครุผาด
โรงเรียนบ้านคำแวง
กีรติกา บ่อคำ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบ่อพนา
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่    บ้านบ่อพนา หมู่ 5 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบ่อพนา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 65.28%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบ่อพนา ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดช่องลม
สพป.ระนอง

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net