โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
วารุณี ชาวกล้า
แอดมินโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ

ชนัญชิดา ศรีทวีกาศ
โรงเรียนบ้านศรีนาวา
ดารา บรรเทา
โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"
หัดฤทัย โพธิ์สา
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์
เรณู ไชยดี
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
ราตรี สุระเสนา
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านต้องโคกกระแซ
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   289 ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
42 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-2, ประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   289 ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
11 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
27 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 60.66%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านต้องโคกกระแซ ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net