โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู)
จังหวัดหนองบัวลำภู...ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำ
.
เสาวลักษณ์ อ่อนน้อย
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู)

เฉิดฉาย ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)
วาสนา พรหมเมตตา
โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
รัชนี จันทร์สมัคร
โรงเรียนบ้านโนนทัน
พลมี บุตรหึง
โรงเรียนบ้านกุดจิก
ประภาศิริ แก้วมาตร์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู)
สังกัด   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ที่อยู่   ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 88.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 17.220297 , 102.325427

ภาพโรงเรียน

 


กาญจนา พวงพันธุ์
แอดมินเขต สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองโดน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดเขาขลุง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสังฆวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net