โรงเรียนบ้านโคกนิยม
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
นิชนันท์ ไกยเดช
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกนิยม

มานพ พรหมเชียง
โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
อารีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง
บุญมา ฤกษ์ชัย
โรงเรียนบ้านบ่อพนา
ธันย์ชนก ศิริชัยภัยกุล
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
เรณู ดีเมืองโขง
โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกนิยม
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   ร.ร.บ้านโคกนิยม หมู่ที่ 2 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 12 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโคกนิยม หมู่ที่ 2 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 70.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกนิยม ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านนาโม้
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net