โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
ยุพิน คุณชื่น
แอดมินโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ

ภารดา รังโคตร
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
บุญเตรียม บัวพงษ์ชน
โรงเรียนบ้านดงสว่าง
สุภาพร ป้องนาทราย
โรงเรียนบ้านสะง้อ
พลศักดิ์ ถามูลแสน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
หญิงไทย วงค์ธรรม
โรงเรียนบ้านดงชมภู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลพรเจริญ
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   137 หมู่ที่ 10 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   137 หมู่ที่ 10 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
34 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
16 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
54 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 70.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลพรเจริญ ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนวัดประชาธิการาม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านกระสัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net