โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
พิสมัย แข็งสง่า
แอดมินโรงเรียนบ้านบึงกาฬ

ฉัตร อ่อนสี
โรงเรียนบ้านหาดแฮ่
ประกายคำ เทศารินทร์
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
นิตยา กองเกิด
โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก
บุญฉลอง พลาลี
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
พิศาล พรหมจักร์
โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบึงกาฬ
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   333 หมู่3 บ้านบึงกาฬใต้ ต. บึงกาฬ อ บึงกาฬ จ. บึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่3บึงกาฬใต้ ต. บึงกาฬ อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
27 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 60.66%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบึงกาฬ ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนแม่สานสามัคคี
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเคียน
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net