โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
วีระพันธ์ คำภูษา
แอดมินโรงเรียนบ้านนาสวรรค์

นวพร สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
พรพิมล ศิลป์สาย
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
มาลินี คำภูษา
โรงเรียนบ้านดอนเสียด
นิพนธ์ เสนาพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านตูม
ชมชนก ชนกพิกุลกลิ่น
โรงเรียนบ้านคลองทิพย์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาสวรรค์
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   91 หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   91 หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
23 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 65.28%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาสวรรค์ ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านคลองสระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net