โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
แก้วตา ชานุบาล
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา

สกาวเดือน โคตรศรีเมือง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
กาญจนา กรรณารักษ์
โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล
ปัทมา บุตรสาระ
โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
วรัญญา ภาโสม
โรงเรียนบ้านโสกบง
อำภา ปวงกลาง
โรงเรียนอนุบาลปากคาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 60.66%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 3801 , 3801

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net