โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
มลสวรรค์ ศักดิ์สิงห์
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนเสถียร

ดนัย สัตถาผล
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
อารีลักษณ์ ทาให้งาม
โรงเรียนบ้านบัวโคก
พรพิมล ศิลป์สาย
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
หทัยศาสตร์ โพธิปรากฎ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
อัมพร ซุยอุ้ย
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนเสถียร
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   110หมู่7 บ้านโนนเสถียร ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   110หมู่7บ้านโนนเสถียร ตำบลโนนศิลาอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 70.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนเสถียร ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดสมุทรธาราม
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านแพงน้อย
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net