โรงเรียนบ้านโสกบง
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
วรัญญา ภาโสม
แอดมินโรงเรียนบ้านโสกบง

ชลฎา บัวคำ
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
ชนัญชิดา ปุ้งคำข้าว
โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ
ภรณ์ทิพย์ แก้วกิ่ง
โรงเรียนบ้านต้าย
สกาวเดือน โคตรศรีเมือง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สุภาพร อองตัน
โรงเรียนแก่งอาฮง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโสกบง
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   119 หมู่ 5 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   119 หมู่ 5 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 70.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโสกบง ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนอง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net