โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
ธันย์ชนก ศิริชัยภัยกุล
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา

รุ่งตะวัน กองแก้ว
โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร
วิลอง จันทพล
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
นวพร สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สุพิชญา พันธ์เดช
โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ
มณีจันทร์ โพสาวัง
โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   หมู่ที่ 18 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านนารวงทอง หมู่ที่ 18 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 60.66%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านสว้า
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net