โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
ฐิติรัตน์ มิตรศรีจารุกุล
แอดมินโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี

พัชราภา เทียนไชย
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง
วนิดา ชัยมุงคุณ
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
อารีลักษณ์ ทาให้งาม
โรงเรียนบ้านบัวโคก
รัชฎาภรณ์ อินธิปีก
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
พุทสดี เพชารี
โรงเรียนบ้านคำบอน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   หมู่ 12 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 12 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 70.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคำแก้วโนนสามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net