โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
จังหวัดอำนาจเจริญ...พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านนาสีดา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนไร่สีสุก
สังกัด   สพป.อำนาจเจริญ
ที่อยู่   หมูที่ 1 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ