โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
จังหวัดอำนาจเจริญ...พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก
.
แอดมินโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง

โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง
โรงเรียนบ้านนาสีนวน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
สังกัด   สพป.อำนาจเจริญ
ที่อยู่   209 หมู่10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
31 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   209 หมู่10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อำนาจเจริญ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 16.47%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 15.757422 , 104.779718

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.อำนาจเจริญ

สพป.อำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านบกปุย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดท่าข่อย
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net