โรงเรียนบ้านหนองเรือ
จังหวัดอำนาจเจริญ...พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเรือ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเรือ
สังกัด   สพป.อำนาจเจริญ
ที่อยู่   โรงเรียน บ้านหนองเรือ หมู่ 2 ต. นาหมอม้า อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ. 1-ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองเรือ หมู่2 ต. นาหมอม้า อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อำนาจเจริญ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองเรือ 15.85251 , 104.461787

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.อำนาจเจริญ

สพป.อำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านโพน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านแหลมหิน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดสาลวนาราม
สพป.กาญจนบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net