โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)

โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 บ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 บ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ