โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ หน้าหลัก หน้าสพป.ยโสธร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
วนิดา มะโข
แอดมินโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ

พรเพ็ญ สมคะเณย์
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
เอื้อมเดือน โพชะโน
โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
5 Terre
นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านบาจุ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านตาเจา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net