โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
จีระพันธ์ วรรณจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว

รัชนีกร สุวรรณมุข
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
ปทุมวัลย์ ศรีบุญ
โรงเรียนบ้านด่าน
พัชรี แก้วประภา
โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
นิติกรณ์ ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
กำไล กลบกลิ่น
โรงเรียนบ้านดอนฮี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโสกน้ำขาว
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่5 บ้านโสกน้ำขาว ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่5 บ้านโสกน้ำขาว ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.14%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโสกน้ำขาว ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเสียว
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านนาฮี
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net