โรงเรียนบ้านหัวนา
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
สมพร กุลฉวะ
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวนา

กุสุมา โสมณวัฒน์
โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
สุจิตรา อยู่เย็น
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
บุญเรียง ผังคี
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
นุสรา ระวังดี
โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
ชนิดาพร ทองแม้น
โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวนา
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่6. บ้านหัวนา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่6 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหัวนา ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านสบเป็ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดดอนใหญ่
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนวัดรัตนวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net