โรงเรียนบ้านโนนประทาย
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
งามนิตย์ ไพรศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนประทาย

สุมาลี สลับศรี
โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล
อัจฉราภรณ์ ทองสะอาด
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
พวงพันธ์ ชาบุตรชิน
โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
ธนาภรณ์ จันทะมาตย์
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
ปภัฎชมณ บุญเพ็ง
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนประทาย
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 บ้านโนนประทาย ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนประทาย ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านซำป่ารัง
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net