โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
วิภา​ บรรเทา
แอดมินโรงเรียนบ้านคำผักหนาม

จิตราภรณ์ พารุสุข
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
สุภาพร มูลสาร
โรงเรียนบ้านโพง
จรรญาวัลย์ บุญบรรลุ
โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
สุภาพ ชมภูพาส
โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง
อุมาพร ศรีพิกุล
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคำผักหนาม
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   153 หมู่​ 10​ ต.หนองแหน​ อ.​กุดชุม​ จ.ยโสธร​ 35140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
53 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล​ ถึง​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   153​ หมู่​ 10​ บ้านคำผักหนาม​ ตำบลหนองแหน ​อำเภอกุดชุม ​จังหวัดยโสธร 35140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคำผักหนาม ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านริมทะเล
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net