โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
มลิวรรณ เทพศิริ
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดไกรสร

สุภาพ ชมภูพาส
โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง
เตรียมจิต บุญทะแสง
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
อารี จันทร์แก่น
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
ประภาศรี ปั้นทอง
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
ปิยรัตน์ ชำนิสาร
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดไกรสร
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่​ 5​ บ้านกุดไกรสร​ ตำบลหนองหมี​ อำเภอกุดชุม​ จังหวัดยโสธร​ 35140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล​ 1​ ถึง​ ชั้นประถมศึษาปีที่​ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดไกรสร​
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกุดไกรสร ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net