โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดไกรสร

โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
โรงเรียนบ้านคำเกิด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดไกรสร
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่​ 5​ บ้านกุดไกรสร​ ตำบลหนองหมี​ อำเภอกุดชุม​ จังหวัดยโสธร​ 35140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล​ 1​ ถึง​ ชั้นประถมศึษาปีที่​ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดไกรสร​
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกุดไกรสร 16.05842 , 104.314627

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net