โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)

โรงเรียนบ้านหนองแข้
โรงเรียนบ้านโคกศรี
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 10 บ้านคำม่วงไข่ ตำบลโนนเปือย จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคำม่วงไข่ หมู่ 10 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 16.016915 , 104.424687

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านกระสัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net