โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
นวลจันทร์ นามนนท์
แอดมินโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง

ดาราพร มาสขาว
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
วิภาดา จันทะมาลา
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
วาสนา วารีศรี
โรงเรียนบ้านดงสำราญ
จิราภรณ์ นามศรีฐาน
โรงเรียนบ้านนาโป่ง
ยุพิน พันสาย
โรงเรียนบ้านม่วงไข่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคำน้ำสร้าง
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3บ้านคำน้ำสร้าง ต. คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 1 งาน 400 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชันอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 บ้านคำน้ำสร้าง ต.คำนำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคำน้ำสร้าง ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองนาใน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสามช่อง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคุยเชือก
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net