โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
สุนทรา ศรีตาแสง
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

นางทิพย์วรรณ เมืองพิล
โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
จิดาภา องอาจ
โรงเรียนบ้านม่วง
ปภัฎชมณ บุญเพ็ง
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
หฤทัย สูงแข็ง
โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
พรทิพย์ จันทหาร
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหัวงัว ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังปลา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net