โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
ดาราพร มาสขาว
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

สุภาพร มูลสาร
โรงเรียนบ้านโพง
นงค์นุตร สุภารัตน์
โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
จิตราภรณ์ พารุสุข
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
พิศมัย โตไทยบุตร
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิไลลักษณ์ เศษสุวรรณ
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเหี่ย
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   อำเภอกุดชุม จังกวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
42 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัยและประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองเหี่ย หมู่18 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองเหี่ย ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net