โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเหี่ย

โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
โรงเรียนบ้านเหล่าเมย
โรงเรียนน้อมเกล้า
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเหี่ย
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   อำเภอกุดชุม จังกวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
42 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัยและประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองเหี่ย หมู่18 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองเหี่ย 15.932255 , 104.40201

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
สพป.นครนายก

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดโป่งตามุข
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net