โรงเรียนบ้านนาเวียง
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
สุกัญญา ทองใบ
แอดมินโรงเรียนบ้านนาเวียง

สุธีกานต์ สมวงศ์
โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
นภาภรณ์ ช่างไชย
โรงเรียนบ้านนิคม
ไพรรินทร์ ศรีมันตะ
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
ชำนาญ แสวงผล
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
นันทนิจ ชูรัตน์
โรงเรียนบ้านเหล่าเมย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาเวียง
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 7 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาเวียง ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดกลางใหม่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเวียงคุก
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net