โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
นันทิยา คัทเนตร
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)

วัฒนา ดังชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
อารี จันทร์แก่น
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
ชนิดาพร ทองแม้น
โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย
ไพรรินทร์ ศรีมันตะ
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
พิลาพร ดอกบัว
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนชุมชนบึงบา
สพป.ปทุมธานี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net