โรงเรียนบ้านดู่ลาด
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
จันทร์เพ็ญ วรรณา
แอดมินโรงเรียนบ้านดู่ลาด

นันทนิจ ชูรัตน์
โรงเรียนบ้านเหล่าเมย
สุภาภรณ์ บุญทศ
โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
สุชาดา มาตขาว
โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์
เตรียมจิต บุญทะแสง
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
ธันยพร บุญปก
โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดู่ลาด
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 9 บ้านดู่ลาด ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านดู่ลาด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดู่ลาด ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนวัดกาบบัว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดดิตถาราม
สพป.พังงา

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net