โรงเรียนบ้านสีสุก
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
วิไลศักดิ์ นาคำ
แอดมินโรงเรียนบ้านสีสุก

กาญจนา ธุระกิจ
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
มุกดา ยอดเสน่ห์
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
อัจฉราภรณ์ อัมภรัตน์
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
สุจิตรา อยู่เย็น
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
วิภารัตน์ แสงส่อง
โรงเรียนบ้านกุดสำโรง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสีสุก
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยฟโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่2(อนุบาล1เดิม)-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่5 บ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสีสุก ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


Powered By www.thaieducation.net