โรงเรียนบ้านคำแขนศอก
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
สายพิณ ศรีศาลา
แอดมินโรงเรียนบ้านคำแขนศอก

พรพรรณ ศรเผือก
โรงเรียนบ้านป่าชาด
บุญนำ คงทวี
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)
วนิดา สมสุข
โรงเรียนบ้านสองคร
วัฒนา ผุดผ่อง
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
พรรณณัฎฎา คำขาด
โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคำแขนศอก
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคำแขนศอก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคำแขนศอก ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง ๒
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดงกระชู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net