โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
พรรณทิรา เสียงสนั่น
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนหุ่ง

จิราภรณ์ สารสิทธิ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
มนทยา หวังดี
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
นันทินี โตไทยะ
โรงเรียนบ้านห้วยข่า
อลงกรณ์ ไกยกิจ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
รัญจวน โพธิวัฒน์
โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนหุ่ง
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่4 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
36 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อุบาล1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนหุ่ง หมู่4 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนหุ่ง ,

ภาพโรงเรียน

 


ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านซำม่วง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net