โรงเรียนบ้านโนนน้อย
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนน้อย

โรงเรียนบ้านโนนน้อย
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
โรงเรียนบ้านหมากมาย
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านป่าโมง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนน้อย
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนน้อย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ