โรงเรียนบ้านแมด
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
ฑัณฑิภาภรณ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ
แอดมินโรงเรียนบ้านแมด

สมฤทัย เกษอินทร์ษา
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
จันทราพร บั้งทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
เทพทอง ธรรมศิลา
โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ
รุ่งทิวา พรมลี
โรงเรียนบ้านคำกลาง
อรุณศรี อาจวิชัย
โรงเรียนบ้านป่าโมง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแมด
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   ตำบลแมดอำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลแมดอำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแมด ,

ภาพโรงเรียน

 


ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนสามวาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนงัว
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดคงคาล้อม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net