โรงเรียนบ้านหัวแข้ หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
ธนิดา มาสงค์
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวแข้

อรพันธ์ จักรสูง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
เทพทอง ธรรมศิลา
โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวแข้
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 4 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 บ้านหัวแข้ ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหัวแข้

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหัวแข้
5 Terre
ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดนางลือ
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านขาม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

Powered By www.thaieducation.net