โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
กมลวรรณ ชารี
แอดมินโรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์

นันทนา สุภาพ
โรงเรียนบ้านดอนโมกข์
ยุภาวดี สายแดง
โรงเรียนบ้านบก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
35 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเกษตรสมบูรณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
5 Terre
ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดแหลมทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net