โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
วริศรา พิมพ์โพธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน

เพ็ญศิริ พลไชย
โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข
ภัทรี แสวงผล
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)
กนกวรรณ เทียนอบ
โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
จุฬาพร ธิอามาตย์
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
วรางคณา ส่งเสริม
โรงเรียนเมืองเดช

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงขวางคำโทน
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   บ้านคำโทน ตำบลนาจะหลวย อำภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
มีพื้นที่ทั้งหมด 
81 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคำโทน ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดงขวางคำโทน ,

ภาพโรงเรียน

 


ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดบุรีการาม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net