โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
วิราภรณ์ สายสมบูรณ์
แอดมินโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วีระพงศ์ ทองโส
โรงเรียนบ้านนาเลิง
ณัฏฐนันท์ นามณีย์
โรงเรียนบ้านยางกลาง
จันทร์เพ็ญ มะลัย
โรงเรียนบ้านดวน
ศิรินันท์​ เสียงสนั่น
โรงเรียนบ้านโนนหลี่
ขวัญทอง คนยืน
โรงเรียนบ้านกวางดีด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   299 ม.15 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
52 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   299 หมู่ 15 บ้านแก่งเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) ,

ภาพโรงเรียน

 


ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองสนม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตายอย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net