โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
อลงกรณ์ ไกยกิจ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

อานุสรา ดาวเรือง
โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก)
เสาวลักษณ์ สุวรรณพรม
โรงเรียนบ้านนากระแซง
ยุภาวดี สายแดง
โรงเรียนบ้านบก
ฐรินดา เลือกนารี
โรงเรียนบ้านซำหวาย
หนูพินธุ์ สุนา
โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   ม 2 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2- ชั้นประถมศึกษาปีที 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม 2 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
3 คน
จำนวนข้าราชการครู 
32 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
42 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 14.907009582530339 , 105.06932365341186

ภาพโรงเรียน

 


ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดช่องลม
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตาลอก
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net