โรงเรียนบ้านบัวทอง
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
นันทกา คารัมย์
แอดมินโรงเรียนบ้านบัวทอง

บุญหนา สดสุข
โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย
ณฐมน สาริก
โรงเรียนเจริญศึกษา
สุชาณิดา นวนทอง
โรงเรียนบ้านไพบูลย์
รัตนาภรณ์ สุทธิกรม
โรงเรียนบ้านหม้อทอง
รัตติยากร โทจันทร์
โรงเรียนบ้านนาแคน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบัวทอง
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 บ้านบัวทอง ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาาปีที่ 6ณ
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบัวทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบัวทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านขอนซุง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net