โรงเรียนบ้านนาส่วง
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนาส่วง

โรงเรียนพิชัยศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม)
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านไฮตาก
โรงเรียนบ้านหมากมาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาส่วง
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   บ้านกุดยางม8ตำบลนาส่งงอ.เดชอุดมจังหวัดอุบลราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป1-ป6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดยางม.8ตำบลนาส่ว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ