โรงเรียนบ้านนาส่วง
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
นารี ยิ่งยศ
แอดมินโรงเรียนบ้านนาส่วง

นงนุช เอี้ยมพันทวี
โรงเรียนบ้านประหูต
พิศมัย กุลพรม
โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ
โมไนย กระโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพนทอง
ณัฏฐิกา ชมผล
โรงเรียนบ้านโนนขาม
ธนา กาหาวงศ์
โรงเรียนผอบ ณ นคร 2

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาส่วง
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   บ้านกุดยางม8ตำบลนาส่งงอ.เดชอุดมจังหวัดอุบลราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป1-ป6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดยางม.8ตำบลนาส่ว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาส่วง ,

ภาพโรงเรียน

 


ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านนาแฝก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net