โรงเรียนบ้านนาอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
ลำใย พากุล
แอดมินโรงเรียนบ้านนาอุดม

อาภรณ์ เล็กแก้ว
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิญาดา ประทาน
โรงเรียนบ้านหนองทัพ
นันทินี โตไทยะ
โรงเรียนบ้านห้วยข่า
สมคิด ทุมมณี
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)
จิดานันท์ แท่นงา
โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาอุดม
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่7บ.โนนเค็งต.กุดประทายอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล2-ชั้นป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โนนเค็งต.กุดประทายอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาอุดม ,

ภาพโรงเรียน

 


ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดนาสัก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net