โรงเรียนบ้านนาทุ่ง หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
อาวิษดา ลาคำไฮ
แอดมินโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

วรางคณา ส่งเสริม
โรงเรียนเมืองเดช
บุษบา โสภารักษ์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาทุ่ง
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 5 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านนาทุ่ง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
5 Terre
ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านช่องแมว
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net