โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
บุษบา โสภารักษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น)

จุราภรณ์ ทองวงษ์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)
อุไรวรรณ ทัดเทียม
โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น)
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนสวรรค์ ม.4 ตำบลขี้เหล็ก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) ,
5 Terre
ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

Powered By www.thaieducation.net