โรงเรียนบ้านดอนพันชาด
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
ธีรารัตน์ พูลทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนพันชาด

รุ่งทิวาห์ สินธุสุข
โรงเรียนบ้านนาบัว
sumonrat laowalit
โรงเรียนบ้านเวินบึก
สถิตย์ วงค์วาน
โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
ชฎาวรรณ ชิตภักดิ์
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
วรจักร์ ซูประโคน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนพันชาด
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 4 บ้านดอนพันชาด ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 บ้านดอนพันชาด ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 97.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอนพันชาด 15.309475 , 105.109999

ภาพโรงเรียน

 


คันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 3

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดองดึง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net