โรงเรียนบ้านบัวทอง
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบัวทอง

โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง
โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
โรงเรียนบ้านดงบาก
โรงเรียนบ้านโนนจันทน์
โรงเรียนบ้านบะไห

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบัวทอง
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ที่อยู่   หมู่9 ตำบลหนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9 ตำบลหนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ